တ႐ုတ္္က ေရေပၚတြင္ ေမာင္းႏွင္ႏိုင္္ သည့္ ေလယာဥ္္ ကို ေအာင္ျမင္စြာ စမ္းသပ္္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ခဲ့

ေရေပၚ တြင္ ေမာင္းႏွင္ႏိုင္္ သည့္ ေလယာဥ္္ပ်ံ တစ္္စီး ကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ က ရွန္ေဒါင္း ျပည္နယ္္ ၊ ခ်င္းေဒါင္း ကမ္းေျခ ၿမိဳ႕ အနီး ပင္္လယ္ျပင္္ ၌ ေအာင္ျမင္္ စြာ စမ္းသပ္္ ေမာင္းႏွင္ႏိုင္္ ခဲ့ေၾကာင္း သိရ သည္္ ။AG600 ေလယာဥ္္ ကို တ႐ုတ္္ အစိုးရပိုင္ AVIC ေလယာဥ္္ပ်ံ စက္္႐ုံ က ထုတ္လုပ္ ခဲ့ၿပီး တနဂၤေႏြေန႔၊ ေဒသစံေတာ္ ခ်ိန္ နံနက္ (၁၀) နာရီ၊ (၁၈) မိနစ္္ တြင္္ ပင္္လယ္္ ျပင္ေပၚ ေမာင္းႏွင္္ ျပခဲ့ သည္္။

ပင္္ လယ္ျပင္ေပၚ ေလွ်ာစီး ေမာင္းႏွင္မႈ မျပဳလုပ္္ မီ ၃၁ မိနစ္္ ၾကာ စမ္း သပ္ ပ်ံသန္း ခဲ့ေသး သည္္။ Kunlong AG600 ေလယာဥ္္ သည္ ေရေပၚ စမ္းသပ္္ ေမာင္းႏွင္္ သည့္ အရပ္္ ဘက္္ သုံး ေလယာဥ္ မ်ားထဲ တြင္ အ႐ြယ္္ အစား အႀကီးဆုံးျဖစ္္ ၿပီး သဘာဝေဘး ဒုကၡအႏၲရာယ္္ အတြက္ ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ခ်ိန္္ တြင္ မ်ား စြာ အ သုံးျပဳႏိုင္္ ရန္ ေမွ်ာ္္ လင့္္ ထား သည္္။

ေလယာဥ္္မွာ အရွည္္ (၃၇)မီတာ ရွိၿပီး ဘိုးရင္း (၇၃၇)အ႐ြယ္အစား နီးပါးရွိကာ ေတာင္ပံႏွစ္္ ဖက္ေပါင္း အရွည္္ မွာ ၃၈.၈ မီတာ ရွိေၾကာင္း သိရ သည္္ ။ေလျပင္၊ ေရျပင္ ေမာင္း ၎ေလယာဥ္္ သည္ အေလး ခ်ိန္ ၅၃ ဒသမ ၅ တန္ သယ္ေဆာင္ႏိုင္္ ၿပီး ေလေၾကာင္း ခရီးအကြာ အေဝး (၄၅၀၀)ကီလိုမီတာ အထိ ပ်ံသန္းႏိုင္္ သည္္။

crd:The standard Time

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *