ဘဂၤလား ပင္လယ္ေအာ္ တြင္ျဖစ္ေပ းေနေသာ မုန္တုိ္င္း ေမ(၁၅) တြင္ မုန္တိုင္း ငယ္ အဆင့္သို႔လည္းေကာင္း၊ေမ (၁၆)တြင္ ဆိုင္ကလုန္း မုန္တိုင္းအဆင့္သို႔လည္းေကာင္း ေရာက္ရွိႏိုင္

ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တြင္ျဖစ္ေပးေနေသာမုန္တုိ္င္း ေမ(၁၅)တြင္ မုန္တိုင္းငယ္ အဆင့္သို႔လည္းေကာင္း၊ေမ (၁၆)တြင္ ဆိုင္ကလုန္း မုန္တိုင္းအဆင့္သို႔လည္းေကာင္း ေရာက္ရွိႏိုင္
==================================
ဘဂၤလားပင္လယ္ ေအာ္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းႏွင့္ ယင္းႏွင့္ဆက္စပ္လ်က္ရွိေသာ ကပၸလီပင္လယ္ျပင္ေတာင္ပိုင္းတို႔တြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းသည္ ဆက္လက္တည္ရွိေနၿပီး၊ (၁၅.၅.၂၀၂၀)ရက္ေန႔တြင္ မုန္တိုင္းငယ္ (Depression)အဆင့္သို႔လည္းေကာင္း၊ (၁၆.၅.၂၀၂၀)ရက္ေန႔တြင္ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း(Cyclonic Storm) အဆင့္သို႔ လည္းေကာင္း ေရာက္ ရွိႏိုင္ပါသည္။

အဆိုပါ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းသည္ မုန္တိုင္းငယ္အဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိၿပီးေနာက္၊ ကနဦးတြင္ အေနာက္ေျမာက္ ဘက္သို႔ ေ႐ြ႕လ်ားကာ၊ (၁၇.၅.၂၀၂၀)ရက္ေန႔ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေျမာက္-အေရွ႕ေျမာက္ဘက္သို႔ ေကြ႕ႏိုင္သ ည္ဟု ခန႔္မွန္းရပါသည္ဟု မိုး/ဇလက ထုတ္ျပန္သည္။

ေလးစားစြာျဖင့္ ခရစ္ဒက္ – မိုး/ဇလ

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *