(၁၇) ၾကိမ္ေျမာက္ ေအာင္ဘာေလ သိန္း ၁၅၀၀၀ ထီေပါက္စဥ္ အစ အဆံုး

(၁၇) ၾကိမ္ေျမာက္ ေအာင္ဘာေလ သိန္း ၁၅၀၀၀ ထီေပါက္စဥ္ အစ အဆံုး

(၁၇)ႀကိမ္ေျမာက္ #ထီေပါက္စဥ္ ၁.၇.၂၀၂၀(အစ/အဆုံး တင္ေပးပါမယ္)
#သိန္းတစ္ေသာင္းငါးေထာင္ဆု
ည ၈၅၃၀၉၅
#သိန္းတစ္ေသာင္းဆု
ဖ ၇၈၇၃၅၄

#သိန္းငါးေထာင္ဆု
ဃ ၈၄၇၉၃၀
ဓ ၄၀၆၈၂၀

#သိန္ႏွစ္ေထာင္ဆု
ဍ ၂၆၆၀၈၇ မ ၈၁၈၅၄၉ ဇ ၈၈၇၅၁၀ ဌ ၃၂၀၀၁၈ ဝ ၅၇၉၁၉၇

#သိန္တစ္ေထာင္ဆု
ဍ ၆၀၈၃၁၉ ဝ ၁၂၀၃၆၄ ဌ ၁၄၄၁၆၅

ကဃ ၈၉၈၃၅၀ ယ ၅၅၄၅၉၀ ဆ ၃၅၆၉၁၀ ဂ ၃၉၄၃၂၅

ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ(၃)သိန္းဆု အကၡရာနဲ႔ေရွ႕ဂဏန္း (၅) လုံးအစဥ္လိုက္တူရမယ္
ကင ၃၈၇၂၀ ဎ ၆၆၆၉၀ ဓ ၈၀၇၉၅ ယ ၅၄၇၇၁ ဃ ၉၄၇၈၄ ထ ၁၀၁၇၆ ရ ၆၆၈၄၃ ကခ ၄၅၆၈၂ ဆ ၉၉၅၂၅ လ ၁၆၃၈၂ ဂ ၇၉၂၆၂ ပ ၉၉၄၅၆
အ ၅၀၁၁၇ သ ၂၈၃၇၃ စ ၆၈၄၈၈

ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ(၂)သိန္းဆု အကၡရာနဲ႔ေရွ႕ဂဏန္း (၄) လုံးအစဥ္လိုက္တူရမယ္
ဗ ၉၃၁၇ ကဂ ၆၁၈၄ ဗ ၄၅၆၈ ကခ ၃၂၄၈ ည ၆၅၅၄ မ ၇၆၁၆ ဠ ၅၂၅၈ လ ၅၉၉၂ ဝ ၄၁၄၂ ဃ ၂၁၀၇ ဋ ၂၄၃၇ ဝ ၆၅၈၀

ဇ ၆၆၉၅ ဟ ၂၂၁၃ ကဃ ၉၁၈၉

ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ(၁)သိန္းဆု အကၡရာနဲ႔ေရွ႕ဂဏန္း (၃) လုံးအစဥ္လိုက္တူရမယ္
သ ၁၉၀ ဓ ၅၀၄ ဂ ၃၉၈ သ ၅၆၃ က ၈၁၆ ကဃ ၉၈၃ ရ ၉၈၁ ပ ၄၉၈ ဎ ၅၄၉ ဏ ၄၀၈ ကခ ၃၆၂ ကင ၈၁၀ ဏ ၅၈၁ ကခ ၁၈၈
စ် ၇၀၂ ဋ ၆၉၅ ထ ၁၄၈ ဋ ၂၄၃

ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ(၅)ေသာင္းဆု အကၡရာနဲ႔ေရွ႕ဂဏန္း (၂) လုံးအစဥ္လိုက္တူရမယ္
ဟ ၉၂ စ ၂၉ စ် ၁၄ ဂ ၈၈ ဆ ၄၂ ကက ၈၁ ဘ ၅၇ ဓ ၉၅ ဌ ၇၁ ဌ ၈၅ ကဃ ၅၅ လ ၆၄ ကဂ ၁၈ သ ၉၉ ယ ၃၂ ည ၆၁ င ၁၃
ဓ ၃၆ ပ ၅၈ ထ ၆၀

ထီဖြင့္ပြဲမၿပီးေသးပါခင္ဗ် Like&share ျခင္းျဖင့္အမ်ားထီတိုက္ႏိုင္ပါၿပီ ေပါင္းခ်ဳပ္ျဖင့္ျပန္တိုက္ပါ

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *