ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ေထာက္ပံ့ရန္ သေဘာတူညီမႈ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းႏွစ္ေထာင္နီးပါး ရွိ

ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ေထာက္ပံ့ရန္ သေဘာတူညီမႈ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းႏွစ္ေထာင္နီးပါး ရွိ
ျမန္မာအစိုးရ၏ ကိုဗစ္-၁၉ စီးပြားေရးကယ္ဆယ္ေရးစီမံကိန္း (CERP) တြင္ပါဝင္သည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံတကာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမိတ္ဖက္အဖြဲ႕ ေလး၊ ငါးခုမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းႏွစ္ေထာင္နီးပါး ကူညီေထာက္ပံ့ရန္ သေဘာတူညီထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း စီမံကိန္း၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးဆက္ေအာင္က ၎၏ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္တြင္ အသိေပးေရးသားထားသည္။

အဆိုပါ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားအနက္ ပမာဏတစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကို ျမန္မာအစိုးရ၏ ႏိုင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္သို႔ ထည့္သြင္းရန္ ႏိုင္ငံတကာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ သေဘာတူညီမႈရခဲ့ၿပီး ယခင္အစိုးရအဆက္ဆက္တြင္ ယင္းသို႔ ႏိုင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္သို႔ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ိဳး နည္းပါးကာ စီမံကိန္းတစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္သာ ေထာက္ပံ့ခဲ့ျခင္းမ်ိဳးျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေဖာ္ျပသည္။

“ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ Public Financial management (PFM) နဲ႔ ေဆာင္႐ြက္မယ့္ Action plans မ်ားကို အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ယုံၾကည္မႈရွိမွသာ Budget support အျဖစ္ေပးတာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ၎က ေရးသားထားသည္။

အဆိုပါ CERP စီမံကိန္း ထုတ္ျပန္ၿပီးေနာက္ ေမလ ၇ ရက္ေန႔တြင္ စီမံကိန္း၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားစီးပြားဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းတို႔ ဗီဒီယိုကြန္ဖရင့္ျပဳလုပ္ကာ အစိုးရ၏ CERP စီမံကိန္းကို ကူညီေထာက္ပံ့ရန္ သေဘာတူညီခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎ထံမွ သိရသည္။

ထို႔ျပင္ အစိုးရ၏ CERP စီမံကိန္းတြင္ ေငြပမာဏေဖာ္ျပထားသည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ခ်က္မွာ အနည္းငယ္သာ ပါဝင္သည့္အတြက္ ယင္းအေပၚ အျမင္မတူမႈမ်ားရွိေနေသာ္လည္း အမွန္တကယ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ဆိုပါက အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ခန္႔ သုံးစြဲရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ရွင္းျပထားသည္။

ေဒသတြင္းအာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံတခ်ိဳ႕ျဖစ္သည့္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံသည္ စီးပြားေရးလႈံ႕ေဆာ္မႈအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၅ ဘီလီယံေက်ာ္၊ ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၅ ဘီလီယံေက်ာ္ႏွင့္ မေလးရွားႏိုင္ငံသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၄ ဘီလီယံေက်ာ္ သုံးစြဲမည္ျဖစ္ေၾကာင္း Asean Briefing ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ေလးစားစြာျဖင့္ ခရစ္ဒက္ .The Voice Journal

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *