ကမၻာတလႊား၌ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအဖြဲ႕ ဝင္ႏွစ္သန္းနီးပါးတို႔ရဲ့ အေသးစိတ္အခ်က္ အလက္မ်ားပါ၀င္ေသာ လၽွို႔ဝွက္ခ်က္ ေဒတာေပါက္ၾကားမွုႀကီး ထူးဆန္းစြာျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ထို ေပါက္ၾကားမွုႀကီးဟာ telegramကေန အရင္ဆုံး ျပန္႔ႏွံ့ေပါက္ၾကားမွု ျဖစ္ခဲ့ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။အဲဒီ ေပါက္ၾကားမွုႀကီး၌အဖြဲ႕ဝင္မ်ားဟာ တ႐ုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ့ ညႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္း ဘယ္လိုေဆာင္ရြက္လုပ္ကိုင္ေနၾကပုံ၊ တ႐ုတ္သမၼတ ရွီက်င့္ဖ်င္ရဲ့ ၾသဇာကိုဘယ္လိုခံၾကပုံက အစ ပါတီတြင္းလွုပ္ရွားေဆာင္ရြက္မွုႏွင့္ ပါတီအဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ ရပ္တည္ေနၾကေပမယ့္ လူအမ်ားမရိပ္မိေအာင္ မည္ကဲ့သို႔လၽွို႔ဝွက္စြာ ေနထိုင္ေဆာင္ရြက္ၾကပုံေတြအထိ